REGULAMIN WYPRAW TURYSTYCZNO -KRAJOZNAWCZYCH BAŁTOWSKIE BEZDROŻA DRAGON WINCH

Informacje ogólne

 1. Organizatorem imprezy jest DLF INVEST SP. Z O.O. z siedzibą w Bałtowie.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo interpretacji niniejszego regulaminu i jest jedyną władzą upoważnioną do rozpatrywania i rozstrzygania wszelkich rozbieżności i wątpliwości, które mogą powstać przy stosowaniu i interpretacji niniejszego regulaminu i innych przepisów.
 3. WYPRAWY BAŁTOWSKIE BEZDROŻA DRAGON WINCH odbywają się w miejscu i terminie podanym na stronie internetowej www.baltowskiebezdroza.pl.
 4. Uczestnicy imprezy wyrażają zgodę na wykorzystanie swojego wizerunku. Zgoda obejmuje wykorzystanie, utrwalanie, obróbkę i powielanie wykonanych zdjęć, za pośrednictwem dowolnego medium wyłącznie w celu zgodnym z prowadzoną przez DLF INVEST SP. Z O.O. oraz ABILUS GROUP SP. Z O.O. działalnością.
 5. Wszyscy uczestnicy poruszają się na wyprawie wspólnie, konwojem pojazdów z napędem 4×4, jako jedna grupa realizując wspólnie program wyjazdu. Odstępstwa od tej reguły możliwe są po uzgodnieniu z Organizatorem.
 6. W wyprawie udział mogą wziąć właściciele samochodów, jak i osoby, które nie posiadają własnego pojazdu – uczestniczą wtedy na zasadach pasażera. Wyjazd ma charakter turystyczno–krajoznawczy, z elementami offroad. Wyjazd nie jest rajdem terenowym i wykluczone są na nim wszelkie formy rywalizacji. Wyjazd nie jest usługą przewodnicką, jest to wyprawa partnerska i każdy jej uczestnik ponosi odpowiedzialność za swoje działania. Całkowitą odpowiedzialność za obecne na wyprawie osoby nieletnie ponoszą ich rodzice lub prawni opiekunowie.
 7. Każdy uczestnik wybierający się swoim pojazdem ma obowiązek posiadać aktualne badanie techniczne, ubezpieczenie OC, wszelkie inne dokumenty wymagane w kraju przez które przejeżdża a przede wszystkim sprawne technicznie auto, przygotowane do poruszania się po drogach nieutwardzonych. W przypadku awarii, którą da się usunąć na miejscu, właściciel dokonuje naprawy we własnym zakresie. W przypadku awarii samochodu uniemożliwiającej kontynuację jazdy, jeśli jest to fizycznie możliwe organizator pomoże w dotarciu do najbliższego miasta lub mechanika. Uczestnik, któremu awaria samochodu nie pozwoli na kontynuowanie dalszej wyprawy nie będzie rościł sobie prawa do zwrotów pieniężnych od organizatora.
 8. Każdy uczestnik musi stosować się do zaleceń Organizatora wyprawy pod rygorem wykluczenia z niej bez możliwości odwołania się od decyzji lub zwrotu jakichkolwiek kosztów.
 9. Każdy uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania obowiązujących przepisów ruchu drogowego oraz poszanowania tzw. „praw lokalnych”.
 10. Trasa imprezy jest wyznaczona przez Organizatora. Z uwagi na wyprawowy charakter wyjazdu i poruszanie się w warunkach offroadowych Organizator nie gwarantuje bezpieczeństwa przejazdu na wszystkich trasach. Nieprzewidywalność warunków oraz przyrody powoduje, że niektóre odcinki trasy zmieniają się w skutek opadów, lawin błotnych, zrywki drewna itp. i mogą stać się przez to bardzo trudne lub nieprzejezdne. Nie należy podejmować samodzielnych i ryzykownych prób przejazdu bez uzgodnienia z Organizatorem. Jednocześnie każdy uczestnik oświadcza, iż zdaje sobie sprawy, że takie pojęcia jak bezpieczeństwo i poziom trudności trasy są subiektywne i zależą w równiej mierze od otaczających warunków, jak i od przygotowania samochodu
  Organizatorem Bałtowskich Bezdroży Dragon Winch jest DLF INVEST SP. Z O.O., 27-423 Bałtów 7, tel. 535 150 663, wpisana do rejestru
  przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Kielcach X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS
  0000398341, będącym podatnikiem podatku od towaru i usług, posiadającym numer identyfikacyjny NIP: 6612366557, REGON:
  260558350, www.baltowskiebezdroza.pl
  oraz umiejętności i doświadczenia kierowcy. Ewentualne objazdy, wycofy, podziały grupy zarządza Organizator. Jednocześnie Organizator nie ma prawa zmuszać uczestników do przejazdu przez daną przeszkodę terenową. W sytuacji odmowy przejazdu przez któregoś z uczestników, Organizator wskaże mu alternatywne trasy, które uczestnik pokonuje samodzielnie i na własną odpowiedzialność. Od tego momentu do czasu ponownego spotkania Organizator nie ma wpływu na działania uczestnika.
 11. Jakiekolwiek niszczenie i zaśmiecanie przyrody, naruszanie własności prywatnej, jazda poza zalecanymi przez Organizatora trasami naraża uczestnika na sankcje ze strony lokalnych służb. Zabrania się używania pił spalinowych, wycinania rosnących drzew, niszczenia ogrodzeń oraz wszelkich instalacji leśnych, drogowych i polnych.
 12. Organizator informuje, iż może wprowadzić zmiany w programie imprezy z uwagi na warunki pogodowe lub na polecenie władz lokalnych lub państwa, na którego terenie odbywa się wyprawa.
 13. Organizator nie bierze odpowiedzialności za jakiekolwiek straty materialne w samochodach, jak również nie ponosi odpowiedzialność za ewentualny uszczerbek na zdrowiu uczestników i osób trzecich. Zalecamy wzmożoną ostrożność podczas posługiwania się narzędziami niebezpiecznymi takimi jak siekiery, wyciągarki, hi-lift, liny kinetyczne.
 14. Każdy uczestnik jest odpowiedzialny za przewinienia wobec prawa panującego na terenie kraju, w którym przebywa podczas trwania wyprawy, odpowiada za siebie samodzielnie przed służbami porządkowymi.
 15. Osoby uczestniczące w wyprawie jako pasażerowie są zobowiązane dbać o powierzone im przez Organizatora lub innych uczestników sprzęty oraz o pojazd, w którym odbywają podróż. Dotyczy to również zachowania względnej czystości w samochodzie. Pasażerowie zobowiązują się do pokrycia ewentualnych szkód które wyrządzą poprzez swoje działania.
 16. Każdy uczestnik wyprawy zobowiązuje się do zgodnej współpracy z grupą i Organizatorem. Zobowiązany jest zachowywać się zgodnie z ogólnie przyjętymi zasadami współżycia społecznego i odnosić się do innych uczestników wyjazdu w sposób kulturalny i z szacunkiem, jak również do szczególnego poszanowania mieszkańców kraju, w którym gości. W przypadku łamania w/w zasad, przeszkadzania innym uczestnikom lub Organizatorowi, notorycznego opóźniania grupy, niedostosowania się do programu uczestnik może zostać wykluczony z wyjazdu przez Organizatora, bez jakiejkolwiek możliwości odwołania. Wykluczony uczestnik nie może żądać zwrotu jakichkolwiek kosztów. Zabrania się również, aby taki uczestnik podążał dalej za grupą „na własną rękę”.
 17. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z chwilą jego opublikowania. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w Regulaminie, w uzasadnionych przypadkach nawet w trakcie wypraw. Wszelkie zmiany Regulaminu zostaną podane do publicznej wiadomości poprzez opublikowanie nowej wersji Regulaminu na stronie internetowej wydarzenia.
 18. O kolejności na liście startowej gdy ilość miejsc jest limitowana decyduje termin wpłaty zaliczki.
 19. Impreza odbywa się w zgodzie z zaleceniami sanitarno epidemiologicznymi uczestnicy we własnym zakresie dbają o zachowanie dystansu społecznego poza autami.

Organizatorem Bałtowskich Bezdroży Dragon Winch jest DLF INVEST SP. Z O.O., 27-423 Bałtów 7, tel. 535 150 663, wpisana do rejestru
przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Kielcach X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS
0000398341, będącym podatnikiem podatku od towaru i usług, posiadającym numer identyfikacyjny NIP: 6612366557, REGON:
260558350, www.baltowskiebezdroza.pl